×

کلاس های حضوری

بهمن ۱۳۹۷

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۲ بهم - ۰۵ اسف
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
اسفند ۱۳۹۷

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۱ اسف - ۰۵ فرو
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
فروردین ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۳ فرو - ۰۵ ارد
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
اردیبهشت ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۲ ارد - ۰۴ خرد
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
خرداد ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۲ خرد - ۰۴ تیر
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
تیر ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۱ تیر - ۰۳ مرد
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
مرداد ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۱ مرد - ۰۳ شهر
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
شهریور ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۱ شهر - ۰۳ مهر
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
مهر ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۰ مهر - ۰۳ آبا
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
آبان ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۱ آبا - ۰۴ آذر
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
آذر ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۱ آذر - ۰۴ دی
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
دی ۱۳۹۸

کلاس بحث آزاد

کلاس های بحث آزاد بر محور تماشای یک ویدئو کلیپ ...
۲۱ دی - ۰۴ بهم
08:00 ق.ظ
موسسه سفیران
فلکه اول صادقیه بعد از چهر راه اسدی پلاک 1020
رویدادی یافت نشد
بارگذاری بیشتر
0