واژه روز Abandon

ارسال ۳ هفته قبل توسط باشگاه زبان
۱۵ نمایش

Our word of the day is: Abandon

Abandon is verb

In Persian it means ترک کردن، رها کردن

 

Listen to this example:

Snow forced drivers to abandon their cars.
برف راننده هارو مجبور کرد تا ماشین هاشون رو ترک کنن

 

Examples in the movie clips:

۱-You abandoned me. You took her away and you abandoned me.

تو منو ول کردی. تو اونو با خودت بردی و منو ول کردی

 

۲-See you tomorrow. Sorry to abandon you .

فردا می بینمت. ببخشید که باید ترکت کنم

 

۳-She said you abandoned us. Sorry I had to move on, you know that.

اون گفت تو مارو ول کردی. متاسفم باید جابجا می شدم، تو در جریانی

موارد مرتبط

مطالعه بیشتر